Επικαιροτητα

Μαντζούνης: Δρομολογώ τις διαδικασίες αντικατάστασής μου

Την αποχώρησή του από την Alpha Bank προανήγγειλε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Δημήτρης Μαντζούνης. Από το βήμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας, ο κ. Μαντζούνης γνωστοποίησε ότι δρομολογεί τις διαδικασίες αντικατάστασής του, αλλά και ότι επιθυμεί ο διάδοχός του να προέρχεται από την Alpha Bank.

«Ο διάδοχός μου πρέπει να ξέρει την τράπεζα, πρέπει να προέρχεται από την Alpha Bank. Δεν επιτρέπονται λάθη», ήταν το μήνυμα που απέστειλε στους μετόχους της τράπεζας ο κ. Μαντζούνης.

Τόνισε δε ότι τραπεζική σημαίνει ανάληψη κινδύνων και, εφόσον οι κινήσεις που λαμβάνονται είναι σύννομες με τις πρακτικές και τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας, και βασίζονται σε λογικές αποφάσεις, δεν μπορούν να είναι αντικείμενο ποινικών διώξεων.

Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο κ. Μαντζούνης «Η χώρα μας ευρίσκεται σήμερα ενώπιον μίας νέας προκλήσεως: να επανέλθει σύντομα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και να συγκλίνει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας τον Αύγουστο 2018 αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος μίας μακράς περιόδου αβεβαιότητος. Πρέπει να καταστεί η αφορμή για ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η χώρα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της ως επενδυτικός προορισμός.

Η διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές και εξωστρεφείς επενδύσεις θα προσδώσει την αναγκαία ώθηση για τη μεταβολή του παραγωγικού προτύπου της Ελληνικής Οικονομίας, ώστε εφεξής να στηρίζεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα».

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει, συνέχισε ο κ. Μαντζούνης, τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα, την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και την κάμψη των εμποδίων σε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Τέλος, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη καταλύτη αναπτύξεως μέσω μίας αποφασιστικής φορολογικής μεταρρυθμίσεως που θα περιλαμβάνει χαμηλότερους συντελεστές, απλοποίηση του συστήματος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσεως και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Αρωγός στην έξοδο από την κρίση το τραπεζικό σύστημα

Το τραπεζικό σύστημα θα είναι και πάλι αρωγός στην προσπάθεια ενισχύσεως της επιχειρηματικότητος και της οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση μέσω της χρηματοδοτήσεως των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων. Και τούτο, διότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανακάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο η κεφαλαιακή τους επάρκεια και σταδιακά υποχωρεί το απόθεμα των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους.

Η Alpha Bank στηρίζει ενεργά το επιχειρείν

Σύμφωνα με τον κ. Μαντζούνη, κατά το 2017, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει ενεργώς τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Oι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα Ευρώ 6,5 δισ. κατά την τριετία 2018-2020, σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή μας. Θα δοθεί δε, ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών.

Τον Μάιο 2018, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ακόμη Άσκηση

Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνητικής εξελίξεως στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κατά την επόμενη τριετία.

Εξαιρετική η επίδοση της Alpha Bank στα stress tests

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επίδοση της Alpha Bank. Η επίδοση αυτή:

– πρώτον, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι η Τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή βάση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών,

– δεύτερον, της επιτρέπει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της, μέσω της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και

– τρίτον, σηματοδοτεί την ικανότητά της να συμβάλει στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας με την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτύξεως των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με δύο υποθετικές εκδοχές εξελίξεως του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2018-2020), ήτοι μία βασική και μία δυσμενή εκδοχή.

Σημείο αναφοράς της ασκήσεως ήταν ο Ισολογισμός της 31 ∆εκεμβρίου 2017 (static balance sheet approach), αναμορφωμένος για την επίδραση της εφαρμογής του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (IFRS) 9. Υπό τη βασική εκδοχή, ο ∆είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε σε 20,4% για το έτος 2020, ενισχυμένος κατά 212 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας προ προβλέψεων σύμφωνα με τις παραδοχές της βασικής εκδοχής.

H διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το μεγάλο «στοίχημα»

Η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο ζήτημα που η Τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει, εξηγεί ο κ. Μαντζούνης και σχολιάζει πως «Η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεως των εταιριών διαχειρίσεως πιστωτικών απαιτήσεων και η πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων συνιστούν σημαντικά βήματα εξομαλύνσεως.

Η Τράπεζα πολλαπλασιάζει τις ενέργειές της, διευρύνοντας τις λύσεις που προτείνει στους δανειολήπτες, προσφέροντας μία σειρά εναλλακτικών επιλογών όπως η μείωση επιτοκίου, η παράταση διαρκείας, ο διαχωρισμός οφειλής, η μερική διαγραφή οφειλής και η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεως.

Οι πρωτοβουλίες για ενίσχυση του ισολογισμού της Alpha Bank

Με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών δεικτών. Ως εκ τούτου, το τέταρτο τρίμηνο 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με επιταχυνόμενο ρυθμό κατά Ευρώ 1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25 δισ. Η επίδοση αυτή αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο 2017, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως οι εκκαθαρίσεις και οι εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων καθώς και οι διαγραφές.

Τα ∆άνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά κατά Ευρώ 3 δισ., με αποτέλεσμα στο τέλος ∆εκεμβρίου ο ∆είκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφωθεί σε 34,9% και ο ∆είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 67%. Ο συνολικός μάλιστα ∆είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωμάτων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%. Στο τέλος ∆εκεμβρίου, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 13,3 δισ., ενώ ο ∆είκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 23,5%.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το 2017 μειώθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,5 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά κυρίως λόγω μειώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

Το ∆ίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 186 Καταστήματα. Ο ∆είκτης ∆ανείων προς Καταθέσεις στις Τράπεζες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και περιορίσθηκε σε 118% τον ∆εκέμβριο έναντι 145% πέρυσι.

Την 25 Ιανουαρίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 500 εκατ., ο σχεδιασμός της οποίας είχε ξεκινήσει από το 2017. Η διάρκεια είναι πενταετής και η απόδοση στη λήξη 2,75%.

Η Έκδοση προσήλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν πέντε (5) φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%).

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μέσω συγχρόνων μέσων, κυρίως smartphones, εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και της ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε συνδυασμό βεβαίως με τις υπηρεσίες που παρέχει το ∆ίκτυο Καταστημάτων.

O στρατηγικός σχεδιασμός της Alpha Bank

Όπως εξήγησε ο κ. Μαντζούνης, τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της Τραπέζης για να συζητηθούν θέματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό, όπου και επιβεβαιώθηκαν οι ακόλουθοι άξονες δράσεως:

– Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων

– η περαιτέρω μείωση των εξόδων

– η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως

– η εφαρμοστέα στρατηγική για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου και

– η προτεραιοποίηση των βασικών επιχειρησιακών στόχων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, διατηρώντας τις διαχρονικές αρχές της Τραπέζης.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της απέναντι στις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, η Τράπεζα θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση της διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρετουμένων ∆ανείων και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια περαιτέρω αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Alpha Bank, με αισιοδοξία για το μέλλον, βασιζόμενη στην εργατικότητα και στην αφοσίωση του Προσωπικού, στο οποίο μεταφέρω τις ευχαριστίες της ∆ιοικήσεως, ενδυναμώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και με τους Μετόχους της, όπως άλλωστε πράττει από ιδρύσεώς της.

Source:insider
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com